Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

      ( Δασαρχείο: Μ. Κοτοπούλη 62, 2ος όροφος – κάθε 2η και τελευταία εργάσιμη Δευτέρα 

       του μήνα).

*  Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Άδεια κατοχής κυνηγ. όπλου στο όνομά του πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την Αστυνομία η οποία του επιτρέπει να κυνηγά με οποιοδήποτε όπλο, αρκεί να φέρει μαζί του την αντίστοιχη Άδεια κατοχής.

                                            β) από γιατρό ειδικότητας Παθολόγου ή Νευρολόγου, ή Γενικής Ιατρικής.

 (Τα ιατρικά πιστοποιητικά να είναι σε σφραγισμένους φακέλους  και θα κατατίθενται στην Αστυνομία ).

Πριν την αγορά του όπλου πρέπει να εκδοθεί Άδεια αγοράς από την Αστυνομία και μετά την αγορά εκδίδεται η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Αγορά κυνηγετικού όπλου

                                            β) από γιατρό ειδικότητας Παθολόγου ή Νευρολόγου, ή  Γενικής Ιατρικής.

Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Αστυνομία

Σημ. : Τόσο για την έκδοση Βεβαίωσης όσο και για την Άδεια κατοχής όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στην Αστυνομική Αρχή  αυτοπροσώπως.

** Εξαιρούνται οι υπηρετούντες στις ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Ιατρικό Πιστοποιητικό (.pdf)

Ερωτηματολόγιο νέου κυνηγού (.pdf) | Απαντήσεις (.pdf)