Blue Flower

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2018- 2019

Με Υπουργική απόφαση  το κυνήγι για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 καθορίζεται ως ακολούθως:

Α΄- 1.-Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2018-2019 από 20/8/2018 μέχρι 28/2/2019.

2.- Kατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης, επιτρέπεται η θήρα του Αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019.

3.- Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

4.-Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

5.-Η χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου επιτρέπεται από 15/9/2018 μέχρι 20/1/2019 και μόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή (δηλαδή ο σκύλος δίωξης θα χρησιμοποιείται στο χρονικό διάστημα και στις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου ).

6.-Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα (10) αγριόχοιρων κατά ομάδα και κατά ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτό φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

7.-Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15/9/2018 μέχρι 20/1/2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21/1/2019 μέχρι 28/2/2019 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης από 20/8/2018 μέχρι 14/9/2018 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.  Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 5 της παρούσης.

8.-Απαγορεύται το κυνήγι του λαγού καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

9.- Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα των θηρεύσιμων ειδών με τις παρακάτω εξαιρέσεις: α)στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της, τις παρακάτω ημερομηνίες:15/9/2018 Σάββατο και τις Κυριακές:16/9/18 ,23/9/18,30/09/18, 07/10/18,14/10/18,21/10/18 ,28/10/18,  & 04/11/18. β) στους νομούς Σάμου και Χίου στην περιοχή της Α΄Κ.Ο.Κ.& Δωδεκανήσων επιτρέπεται το κυνήγι της από 15/9/18 έως 30/11/18 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η νήσος Χίος όπου επιτρέπεται από 15/9/2018 έως 30/11/2018 και μόνο τις ημερομηνίες:15/09/18,16/09/18,22/09/18,23/09/18,29/09/18,30/09/18,06/10/18,07/10/18,13/10/18,14/10/18,21/10/18,28/10/18,04/11/18,11/11/18,18/11/18,25/11/18.

10.-Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

11.- Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων  καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.

12.- Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

13.- Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας στις ζώνες Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3 & Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού όπως αυτές είχαν  καθοριστεί με την αρίθμ 40390/1-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Δ΄446) .

  1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ :

1.1.-Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής

1.2.- Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3.-Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις  Θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4-Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

1.5.-Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

1.6.-Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας  σύμφωνα με την αρίθ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/ 18-12-85)  κοινής υπουργικής  απόφασης  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  κοινή υπουργική απόφαση Η.Π 8353/276/Ε103ΦΕΚ415Β 23/2/2012 και ισχύει.

1.8.Στις  περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών και σε

όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9-.- Στους αρχαιολογικούς χώρους ,ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.10.-Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι 250 μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

2.-Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Επιτρέπεται –κατ’ εξαίρεση- για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Nήσους Λήμνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται µε απόφαση του Σ.Α.Δ. µετά από  εισήγηση της αρµόδιας δασικής αρχής.

3.- Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί από τις Δασικές Αρχές  και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

v  Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος  πορτοκαλί( αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από  κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.