Εκτύπωση

Διοικητική δομή - Προσωπικό Κ. Σ. Ιωαννίνων

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων αποτελείται από 9 μέλη.Τα 8 εκλέγονται από τα μέλη - κυνηγούς του Συλλόγου και το 9ο (Ταμίας) διορίζεται από το Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

και μέλη:

Ελεκγτική επιτροπή:

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Το προσωπικό που απασχολείται στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων αποτελείται από τους εξής :